Giáo dục STEM đang trở thành một xu hướng giáo dục mang tính tất yếu trên thế giới. Việt Nam đang chú trọng triển khai giáo dục STEM trong chương trình giáo dục phổ thông, giúp học sinh hướng tới các hoạt động trải nghiệm và vận dụng kiến thức để tạo ra sản phẩm hoặc giải quyết các vấn đề thực tế trong cuộc sống. Bài báo trình bày khái lược về giáo dục STEM và quy trình dạy học môn Hóa học theo định hướng giáo dục STEM; từ đó, xây dựng chủ đề về thuốc thử axit - bazơ trong chương trình Hóa học vô cơ lớp 11 theo định hướng giáo dục STEM, nhằm phát triển năng lực giải quyết vấn đề cho học sinh.
Tóm tắt Hoạt động trải nghiệm sáng tạo là những HĐGD được tổ chức gắn liền với kinh nghiệm, cuộc sống để HS trải nghiệm và sáng tạo. Chính điều này đòi hỏi các hình thức và phương pháp tổ chức các hoạt động đó phải đa dạng, linh hoạt, mang tính mở, HS tự hoạt động, trải nghiệm là chính. Bài viết đi sâu phân tích 4 phương pháp tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo, đó là: Phương pháp GQVĐ, phương pháp sắm vai, phương pháp trò chơi và phương pháp làm việc nhóm. Với từng phương pháp, tác giả đã chỉ rõ ý nghĩa và các bước tiến hành.